نویسنده = زهرا پورزمانی
بررسی تاثیر جهانی شدن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 377-393

کورش شمس؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکو مرام؛ زهرا پورزمانی


هموارسازی تقسیم سود مبتنی بر ساختار وابستگی سرمایه گذاری شرکت ها

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 383-400

منا قدرتی؛ زهرا پورزمانی؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد