نویسنده = رضا راعی
محاسبه ارزش در معرض ریسک دنباله با استفاده از مدل EGARCH-Extreme Learning Machine و رویکرد صنعت بیمه

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 103-122

رضا راعی؛ اعظم هنردوست؛ عزت الله عباسیان


سنجش ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از ترکیب مدل FIGARCH و نظریه ارزش فرین

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 259-282

سعید فلاح پور؛ رضا راعی؛ سعید میرزامحمدی؛ سیدمحمد هاشمی نژاد