نویسنده = یونس بادآور نهندی
ارائه مدلی برای سنجش محافظه کاری در افشای ریسک بر پایه لحن افشا

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 321-347

رامین مهرادی؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی؛ رسول برادران حسن زاده


اعتبارسنجی مدل‌های کارایی سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی، جبهه گیری مدیریتی و حداکثرسازی ارزش شرکت

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 287-318

وحید تقی زاده خانقاه؛ یونس بادآور نهندی؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده


ارتباط محدودیت مالی با کارایی سرمایه گذاری و استراتژی سرمایه در گردش

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 129-150

کریم پورعلیرضا؛ رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی