نویسنده = سیدعلی نبوی چاشمی
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های اکتساب کننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 115-131

محمد رضا اقبال؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ ناصر یداله زاده طبری


ارایه الگوی تامین مالی باشگاه های ورزشی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 259-281

مجید مخلصی حوض سرخی؛ رحمت علیزاده؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ بردیا بهنیا


تعیین قیمت اختیار معاملات غیراستاندارد توأم با مانع در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 205-222

سید علی نبوی چاشمی؛ جابر قاسمی چالی