نویسنده = داود جعفری سرشت
ترجیحات ریسکی و بحران در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 149-170

مهدی امینی راد؛ نادر مهرگان؛ داود جعفری سرشت؛ ابوالفضل شاه آبادی