نویسنده = محمود همت فر
رابطه بین نقدشوندگی سهام، هزینه سرمایه و مالکیت خانوادگی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 559-584

امید فرهادتوسکی؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر


سوگیری های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی تحت شرایط عدم اطمینان در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 203-231

محمد زینی وند؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر؛ محمدرضا ستایش


مقایسه عملکرد پرتفوی های سهام انتخابی بر اساس معیارهای تئوری محدودیت ها با مدل سنتی تحلیل شبکه

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 219-248

محمد اسلانی؛ محمدرضا ستایش؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر