نویسنده = هاشم نیکومرام
طراحی مدل جهت انتخاب سهام برتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 181-195

فرزانه هاشم لو؛ هاشم نیکومرام؛ تقی ترابی


خوشه بندی نوسانات و عدم تقارن آن در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 1-19

زهرا شیرازیان؛ هاشم نیکومرام؛ تقی ترابی


ارزیابی مدل های گارچ چندمتغیره در برآورد ارزش در معرض ریسک بازارهای ارز، سهام و طلا

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 15-39

عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ میر فیض فلاح شمس


ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین‏المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 241-256

شهرام بابالویان؛ هاشم نیکومرام؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی


طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 251-274

عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس