نویسنده = خسرو فغانی ماکرانی
ارائه مدلی جهت ارزیابی و سنجش تاثیر انواع هوش های موثر بر تصمیمات سرمایه گذار

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 439-464

زهرا بینشیان؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ خدیجه اسلامی


بررسی کارایی انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل چولگی در محیط فازی

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 249-264

احسان قدردان؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ سمیرا سلگی