نویسنده = محمد حامد خان محمدی
ارائه الگوی پیش بینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتم های کلونی مورچگان و پرواز پرندگان

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 219-243

وحید یوسفی؛ حمید رضا کردلوئی؛ فائق احمدی؛ محمد حامد خان محمدی؛ نادر دشتی


تبیین الگوی رتبه بندی اعتباری در صنعت سرمایه گذاری

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 333-347

سمانه پهلوان؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی


ارائه مدل حاصل از کارکرد منابع قدرت در سنجش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 395-418

مهناز ایروانی؛ میرفیض فلاح شمس؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد حامد خان محمدی؛ زهره حاجیها


بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران انفرادی پس از انتشار صورتهای مالی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 155-172

داود گرجی زاده؛ محمد حامد خان محمدی


تبیین به کارگیری الگوی تئوری محدودیت ها جهت ارزیابی ریسک اعتباری در بانک ها

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 475-486

محمد رضا خضری پور؛ محمد حامد خان محمدی؛ فائق احمدی؛ حمید رضا کردلوئی


بررسی تاثیر جهت گیری مذهبی بر رویکردهای اخلاقی تصمیم گیری مدیران مالی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 127-147

نجمه کارگرکامور؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی؛ زهرا مرادی


بررسی اثرات عوامل مالی رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران انفرادی

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 275-292

داود گرجی زاده؛ محمد حامد خان محمدی