نویسنده = محمدحسین رنجبر
شناسایی و بررسی فرآیند اثرگذاری مهم‌ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی در طی زمان

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 379-410

قدرت الله طالب نیا؛ سیاوش ملک پور؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محمدحسین رنجبر


شناسایی شاخص های الگوی مدیریت چرخه عمر ،جهت توسعه خدمات بانکی (مطالعه موردی: بانک پارسیان)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 419-437

سمیرا شفائی؛ وحید رضا میرابی؛ اسماعیل حسن پور؛ محمدحسین رنجبر


بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 95-110

محمدحسین رنجبر؛ حسین بدیعی؛ مجتبی یاراحمدزاده