نویسنده = مسلم پیمانی فروشانی
ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 355-378

سید حسین حسینی؛ محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ مسلم پیمانی


قیمتهای خوشهای در بازار سرمایه ایران و علل موثر بر آن

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 297-312

مسلم پیمانی فروشانی؛ امیرحسین ارضاء؛ محمدمهدی بحرالعلوم