نویسنده = سینا خردیار
رفتارسهامدان، سرکوب رفتار فرصت طلبانه مدیران و کارایی بازار سرمایه مبتنی بر روش رگرسیونی بارون و کنی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 339-360

آسیه احمدی نیاسانی؛ سینا خردیار؛ مجتبی ملکی چوبری


اعتبارسنجی مدل توانمندسازی مالی مبتنی بر رویکردهای مالی درمانی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 577-597

مصطفی ملکی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا وطن پرست


ارزیابی عملکرد بازار سهام شرکت‌ها مبتنی بر عدم اطمینان در محیط درونی اطلاعاتی و تورش‌های رفتاری

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 747-773

رضا آقاها؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی؛ فاضل محمدی نوده