نویسنده = حسین پناهیان
ارزیابی رفتار رمه وار سرمایه گذاران فردی در بازار سرمایه ایران و عوامل موثر بر آن با روی کرد شبکه پیچیده

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 689-710

علیرضا برهانیان قناد؛ حسن قدرتی قزاآنی؛ حسین جباری؛ حسین پناهیان


تلفیق تصمیم گیری چند معیاره و بهینه سازی ریاضی، زمینه ای برای تصمیم گیری سرمایه ای

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 19-38

علی سپهری؛ حسین جباری؛ حسن قدرتی قزاآنی؛ حسین پناهیان