نویسنده = غلامحسین اسدی
ظرفیت کاو محیطی و نفوذ همتایان در ریسک تامین نقدینگی بانک ها

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 261-282

طیبه بختیاریان؛ غلامحسین اسدی؛ حسین عبده تبریزی؛ تیمور محمدی


تأثیر عوامل اقتصاد کلان و رویدادهای شرکتی بر شاخص ریسک سیستماتیک براساس رویکرد بتای پرشی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 13-30

علی عسکری نژاد امیری؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ غلامحسین اسدی