نویسنده = محمد حسن ابراهیمی سروعلیا
ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 355-378

سید حسین حسینی؛ محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ مسلم پیمانی


بررسی ارتباط خصوصیات سرمایه گذاران و ضریب زیان گریزی آن ها در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 285-307

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ محمد جواد سلیمی؛ قاسم بولو؛ حمزه قوچی فرد


نقش منطقه ای استقرار اظهارنامه های مالیاتی در تمایل به پرداخت مالیات (مورد مطالعه: مودیان مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر تهران)

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 207-224

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ یحیی حساس یگانه؛ محمد رجایی باغ سیایی؛ فرشید علاسوند


عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 131-146

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ جعفر باباجانی؛ پیام حنفی زاده؛ بهرام عبادپور