نویسنده = نادر رضایی
کیفیت عملکرد مدیریت، اطمینان اطلاعاتی و اطمینان بازار

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 309-331

محمد هاشمی خواه؛ عسگر پاک مرام؛ نادر رضایی؛ احمد محمدی


مدلسازی ریسک همبستگی نکول در شبکه مالی بر مبنای مدل تقلیل یافته

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 101-122

ناصر حقی سیف الدین؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی؛ یعقوب اقدم مزرعه


ارزیابی تاثیر انگیزش نمایندگی مدیران برانتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در چارچوب تئوری چشم انداز

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 153-170

نجف کرمی؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی؛ عسگر پاک مرام


ارتقای سطح کارایی سرمایه‌گذاری براساس کاهش سوگیری رفتاری مدیران: رویکرد تحلیل ویکور خاکستری

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 579-609

محمد فریدونی؛ نادر رضایی؛ عسگر پاکمرام؛ رسول عبدی


طراحی الگوی شناسایی عوامل برانگیختگی استرس حسابرسان

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 599-620

اصغر امیری؛ نادر رضایی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی


تاثیر شاخص‌های عملکرد اجتماعی بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 729-745

صابر اکبریان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ نادر رضایی؛ رسول عبدی