کلیدواژه‌ها = بانکداری الکترونیک
ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد و جایگاه بانکها مبتنی بر نوآوری خدمات فناوری مالی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 521-540

علی بیگوند؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدی همتی؛ نرگس یزدانیان