کلیدواژه‌ها = مدیریت محیط زیست
شناسایی و رتبه بندی عوامل سرمایه گذاری سبز

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 71-107

جابر جباری پیریوسفیان؛ علیرضا نوبری


مدیریت منابع انسانی سبز " یک رویکرد سرمایه گذاری و توسعه پایدار"

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 297-327

سیدرضا سیدجوادین؛ طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا نوبری