کلیدواژه‌ها = کارایی
ارائه مدل ترکیبی پیش بینی بحران های مالی بر پایه جریان های نقد آزاد: شواهدی از بازار سرمایه ایران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 757-784

آیت تمری نیا؛ مهدی مرادزاده فرد؛ رضا نظری؛ بهمن بنی مهد


کارایی و اثربخشی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بر اساس راهبرد تنوع

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 229-251

میثم دعائی؛ بابوشکا شاوزی پور؛ مهدی زمانی سبزی