کلیدواژه‌ها = عملکرد شرکت
طراحی مدل مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت (موردمطالعه: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 55-70

سید حمزه خرم نسب؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محمدرضا شهریاری؛ مانی شریفی


بررسی ارتباط بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک نکول و عملکرد شرکت

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 183-204

محمدرضا رستمی؛ مهدی عباسی اصل