کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاری مستقیم خارجی
طراحی شاخص عدم‌اطمینان شرایط سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 119-144

عزت اله عباسیان؛ طهماسب مظاهری؛ سعید صحت؛ مهری اکبری


بررسی رابطة توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 141-158

غلامرضا امینی خیابانی؛ کریم حمدی


بررسی میزان تاثیر پذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی از توسعه بازار پولی و مالی در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 223-244

غلامرضا زمردیان؛ فرهاد حنیفی؛ بابک محبوبی