کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
ارزیابی نابرابری درآمدی در مناطق شهری ایران وبرآورد سهم سطوح تحصیلات درایجاد نابرابری درآمدی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 189-205

الناز امیدوار؛ فرهاد غفاری؛ عباس معمارنژآد؛ تیمور محمدی


مدیریت منابع انسانی سبز " یک رویکرد سرمایه گذاری و توسعه پایدار"

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 297-327

سیدرضا سیدجوادین؛ طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا نوبری


تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده شرکتهای رشدی و ارزشی

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 1-24

زهرا پورزمانی؛ محمد باقر تقیه