کلیدواژه‌ها = بحران مالی
ارائه مدل ترکیبی پیش بینی بحران های مالی بر پایه جریان های نقد آزاد: شواهدی از بازار سرمایه ایران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 757-784

آیت تمری نیا؛ مهدی مرادزاده فرد؛ رضا نظری؛ بهمن بنی مهد


ارایه الگوی اخلاق سرمایه گذاری مدیران در بحران مالی با رویکرد کیفی

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 309-331

علی هزاوه؛ مهدی معدنچی زاج؛ علی سعیدی؛ شادی شاهوردیانی


طراحی سیستم هشدار سریع وقوع بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد درخت تصمیم

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 35-55

علیرضا قلیزاده؛ میرفیض فلاح شمس؛ محمد علی افشار کاظمی