کلیدواژه‌ها = ساختار سرمایه
تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه و ساختار مالکیت متأثر از رفتارهای متقلبانه: نقش عوامل تعدیل کننده

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 811-834

10.30495/jik.2024.23250

مریم عطاراسدی؛ سید یوسف احدی سرکانی؛ محسن امینی خوزانی


تاثیر طبقات جریان وجوه نقد بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 391-411

عاطفه قائمیان؛ بهرام محسنی ملکی رستاقی؛ ایمان داداشی؛ مریم شفیعی کاخکی


طراحی مدل سنجش تاثیر سرمایه فکری، کیفیت سود، گزارش حسابرسی و ساختار سرمایه بر ریسک ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 613-634

نرجس مقربی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ رویا دارابی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد همگرایی باشگاهی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 331-352

هستی چیت سازان؛ سید مجتبی میرلوحی؛ آلبرت بغزیان؛ نداسادات نژادالحسینی


تأثیر هزینه نمایندگی بر پیش‌بینی سودآوری شرکت ها

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 285-295

محمدباقر محمدزاده مقدم


شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه با توجه به ریسک ورشکستگی شرکتها

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 67-82

زهرا فلاح مهدی دوست؛ آزیتا جهانشاد