کلیدواژه‌ها = ارزش شرکت
ارزیابی عملکرد بازار سهام شرکت‌ها مبتنی بر عدم اطمینان در محیط درونی اطلاعاتی و تورش‌های رفتاری

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 747-773

رضا آقاها؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی؛ فاضل محمدی نوده