کلیدواژه‌ها = تمرکز مالکیت
هموارسازی تقسیم سود مبتنی بر ساختار وابستگی سرمایه گذاری شرکت ها

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 383-400

منا قدرتی؛ زهرا پورزمانی؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد


رابطه مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری با تاکید بر تمرکز مالکیت

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 161-178

ویدا مجتهدزاده؛ راضیه سعادت سعادت‌آبادی