کلیدواژه‌ها = سودآوری
مدلسازی دینامیکی زنجیره تأمین پایدار از دیدگاه مالی: رویکرد پویاشناسی سیستم

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 79-102

فاطمه امین ناصری؛ سینا خردیار؛ حمزه امین طهماسبی؛ ابراهیم چیرانی


آزمون مدل پنج عاملی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 221-236

مریم دولو؛ زهره غلامی