کلیدواژه‌ها = عدم تقارن اطلاعاتی
اعتبارسنجی مدل‌های کارایی سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی، جبهه گیری مدیریتی و حداکثرسازی ارزش شرکت

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 287-318

وحید تقی زاده خانقاه؛ یونس بادآور نهندی؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده


محیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت‌های با منافع دوگانه

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 215-332

علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ لیلا براتی


بررسی اثر شکاف قیمتی و گزینش نادرست به عنوان معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 207-224

زهره حاجیها؛ سیده محبوبه جعفری؛ رستم رنجبر ناوی