کلیدواژه‌ها = کیفیت سود
توسعه مدل تاخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی: منشاءها و پیامدها

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 395-420

10.30495/jik.2024.23153

امیر یلفانی؛ ایرج نوروش؛ قدرت الله طالب نیا؛ عزت اله اصغری زاده


طراحی مدل سنجش تاثیر سرمایه فکری، کیفیت سود، گزارش حسابرسی و ساختار سرمایه بر ریسک ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 613-634

نرجس مقربی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ رویا دارابی؛ حمیدرضا وکیلی فرد