کلیدواژه‌ها = اندازه شرکت
تجزیه و تحلیل حباب بر روی بازده سهام

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 159-170

ولی نادی قمی؛ نسیم سیف


بررسی عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت در بورس اوراق بهادر تهران

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 47-60

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ میرفیض فلاح شمس؛ شهناز آذرنگ


بررسی و تعییین عوامل کشف و پیش بینی تشکیل حباب تصنعی قیمتی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 99-124

میرفیض فلاح شمس؛ حمیدرضا کردلویی؛ امیر دهقانی