کلیدواژه‌ها = صنعت بانکداری
ارائه الگوی هم‌آفرینی ارزش با مشتریان درجهت تشویق به سرمایه گذاری در صنعت بانکداری از منظر پدیدارشناسی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 395-418

امیرعلی کوشکی؛ فتانه علیزاده مشگانی؛ ناصر فقهی فرهمند


طراحی مدل کیفی ارتباطات بازاریابی یکپارچه برای بانک های تخصصی در ایران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 453-484

هادی کمرئی؛ وحید رضا میرابی؛ اسماعیل حسن پور قروقچی؛ فرهاد حنیفی


ارائه الگوی تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 357-382

رامین علیزاده؛ پرویز سعیدی؛ مریم بخارائیان؛ مجید نصیری


شناسایی شاخص های الگوی مدیریت چرخه عمر ،جهت توسعه خدمات بانکی (مطالعه موردی: بانک پارسیان)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 419-437

سمیرا شفائی؛ وحید رضا میرابی؛ اسماعیل حسن پور؛ محمدحسین رنجبر


ارائه الگوی مدیریت ریسک در بانکداری دیجیتال – رویکرد عقلانی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 489-515

نرجس حیدرزاده اقدم


تاثیر تغییرات ساختار صنعت بانکداری بر سرمایه گذاری شرکت ها

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 101-119

ابراهیم عبدی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی