کلیدواژه‌ها = تورم
بررسی تأثیر شاخص‌های ریسک و رقابتی صنعت بانکداری بر شاخص رشد اقتصادی و تورم مصرف-کننده در اقتصاد ایران

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 1-20

میثم فدائی واحد؛ محمد علی دهقان دهنوی؛ علی دیواندری؛ میثم امیری


بررسی تأثیر شاخص‌های ریسک و رقابتی بانک‌ها بر ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) با استفاده از مدل GMM

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 317-334

میثم فدائی واحد؛ محمد علی دهقان دهنوی؛ علی دیواندری؛ میثم امیری


تأثیر تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 1-18

جمشید پژویان؛ تانیا خسروی