کلیدواژه‌ها = ورشکستگی
ارائه الگوی تاب‌آوری مالی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در راستای پیشگیری از ورشکستگی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 623-643

مریم قاسمی؛ فاطمه صراف؛ یوسف احدی؛ سید محبوبه جعفری


شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر ورشکستگی شرکت‌ها‌ در ایران

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 47-66

علیرضا محمدنظامی؛ زهرا لشگری؛ حسین ایزدی


پیش‌بینی ورشکستگی در افق‌های زمانی مختلف بر پایه مدل قیمت گذاری بلک و شولز

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 411-434

مصطفی رضائی؛ رضا تهرانی؛ مجتبی میرلوحی


ارزیابی توان پیش بینی مدل تعدیل شده آلتمن از مراحل درماندگی مالی نیوتن و ورشکستگی شرکت‌ها

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 83-100

غلامرضا کردستانی؛ رشید تاتلی؛ حمید کوثری فر


شبکه های عصبی شعاعی آموزش یافته بر پایه متغیرهای مدل‌های آماری و مقایسه آن‌ها در پیش بینی ورشکستگی

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 149-166

علیرضا مهرآذین؛ احمد زنده دل؛ محمد تقی پور؛ امید فروتن