کلیدواژه‌ها = سهامداران نهادی
ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 127-146

مهدی مرادی؛ محمد علی باقرپور ولاشانی؛ امین رستمی