کلیدواژه‌ها = ریسک نامطلوب
ارزیابی ریسک های مختلف صنعت پتروشیمی ایران

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 335-354

جهاد برزیگر؛ محمد جلیلی


ارائه مدلی برای سنجش محافظه کاری در افشای ریسک بر پایه لحن افشا

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 321-347

رامین مهرادی؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی؛ رسول برادران حسن زاده


مدیریت ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب با نرخ ارز و قیمت سهام

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 85-102

حسین راد کفترودی؛ محمدحسن قلی زاده؛ مهدی فدایی اشکیکی


آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR)

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 29-48

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی همتی آسیا برگی؛ لاله شعبانی برزگر؛ فاطمه خاکساریان