کلیدواژه‌ها = سهام ارزشی
بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و بازده سهام رشدی و ارزشی مبتنی بر الگوی شش عاملی هاگن

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 263-280

غلامرضا سلیمانی امیری؛ وحید افتخاری؛ فاطمه دانشیار