کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی یک روزه قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 313-328

وحید وفائی قائینی؛ علی‌محمد کیمیاگری


شبکه های عصبی شعاعی آموزش یافته بر پایه متغیرهای مدل‌های آماری و مقایسه آن‌ها در پیش بینی ورشکستگی

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 149-166

علیرضا مهرآذین؛ احمد زنده دل؛ محمد تقی پور؛ امید فروتن