کلیدواژه‌ها = تئوری نمایندگی
اعتبارسنجی مدل‌های کارایی سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی، جبهه گیری مدیریتی و حداکثرسازی ارزش شرکت

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 287-318

وحید تقی زاده خانقاه؛ یونس بادآور نهندی؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده


تحلیل رابطه غیرخطی قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 65-83

مریم اصلانی مناره بازاری؛ سید رضا میرعسکری؛ غلامرضا محفوظی