کلیدواژه‌ها = تحقیق و توسعه
بررسی اهمیت عوامل توانمندی مراکز تحقیق و توسعه بر روش های انتقال تکنولوژی در سرمایه گذاری مطالعه موردی : صنایع خودرو سازی ایران

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 101-112

یحیی صمدی مقدم؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ رضا رادفر؛ منوچهر منطقی


ارائه مدل مناسب محاسبه نرخ بازگشت و سرریز سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای صنایع منتخب در ایران

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 1-14

احمد جعفرنژاد؛ ابوالفضل کیانی بختیاری؛ محمد حاجعلی