کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
ارائه الگویی از رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی کمیته حسابرسی.

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 249-270

سید عباس دریاباری؛ قدرت اله طالب نیا؛ محمد خدایی وله زاقرد؛ فایق احمدی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


واکاوی پارادایمیک محتوایی نارسایی های عملکرد مالی : موردی شرکت پالایش نفت آبادان (رویکرد کیفی و کمی)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 389-416

یوسف بغلانیانی؛ اله کرم صالحی؛ علی محمودی راد


تجزیه و تحلیل تاثیر عزت نفس و دانش مالی بر رفتار مالی (مورد مطالعه: سرمایه گذاران حقیقی کارگزاری بانک اقتصاد نوین)

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 59-78

حمیدرضا یزدانی؛ حبیب مهدیخانی؛ داریوش احمدی؛ امین عالی وندی