کلیدواژه‌ها = نظام راهبری شرکتی
نظام راهبری شرکتی و سرعت تعدیل قیمت سهام با تأکید بر چرخه عمر

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 323-348

علی کرامتی فرهود؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک مرام


نظام راهبری شرکتی و محدودیت های مالی (حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد)

دوره 3، شماره 10، مرداد 1393، صفحه 25-46

نظام الدین رحیمیان؛ رضا جان فدا