کلیدواژه‌ها = GARCH
بررسی مقایسه ای کارایی پویا سرمایه‌گذاری طبق روش گارچ ( garch) وفیلتر کالمن

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 283-295

جواد یوسفی برهمن؛ جواد رمضانی؛ مهدی خلیل پور


توسعه مدل پیش بین ریسک منسجم در شرکت‌های بورسی: رویکرد داده های حسابداری

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 553-576

حسین آریایی نژاد؛ آرش نادریان؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین