کلیدواژه‌ها = اعتبارسنجی
تأثیر اعتبارسنجی مشتریان اعتباری بانکی بر رشد اقتصادی در ایران (مطالعه موردی بانک صادرات ایران)

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 217-244

علیرضا ترابیان؛ محمدرضا ناهیدی امیرخیز؛ سیاوش جانی؛ رقیه حسن زاده


اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان حقیقی: مطالعه موردی بانک صاردرات ایران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 145-162

علیرضا ترابیان؛ محمد رضا ناهیدی امیرخیز؛ سیاوش جانی؛ رقیه حسن زاده