کلیدواژه‌ها = کارایی سرمایه گذاری
مدل‌سازی متغیرهای اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 361-384

زهرا طهمورثی؛ قدرت الله طالب نیا؛ رسول برادران حسن زاده؛ نعمت الله موسوی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


نقدشوندگی سهام، کارایی سرمایه گذاری و عملکرد شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 179-196

حیدر فروغ‌نژاد؛ محسن مرادی جز؛ حسین حیدری؛ قادر معصومی خانقاه