کلیدواژه‌ها = تامین مالی
طراحی مدل تاب آوری کسب وکارهای فناورانه مالی با رویکرد معادلات ساختاری و تکنیک های کیفی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 441-462

حسین سلاح ورزی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ نرگس یزدانیان


بررسی عوامل کلیدی موفقیت روش BOT در تامین مالی پروژه های خدماتی و ارایه مدل عملیاتی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 317-334

فرهام امیری؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی اشلقی؛ تقی ترابی


ارایه الگوی تامین مالی باشگاه های ورزشی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 259-281

مجید مخلصی حوض سرخی؛ رحمت علیزاده؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ بردیا بهنیا


نقش دولت در حمایت مالی و توسعه سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 277-288

مصطفی پرتوافکنان؛ پروانه گلرد؛ عبدالله نعامی


آزمون مدل تاثیرگذاری روش های تامین مالی داخلی و خارجی بر بازده کل واقعی سهام

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 185-198

اکبر باقری؛ علی رمضانی؛ عباس پورسعید


مدلسازی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد کاهش هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 43-62

سعید خدامرادی؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی