کلیدواژه‌ها = ادغام
جستاری در ادغام و تملک شرکتهای تجاری و مقایسه آن با نهادهای حقوقی مشابه

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 213-238

سید حمید رضا میرمحمد؛ مهدی منتظر؛ سید نصراله ابراهیمی


طراحی الگوی قیمت‌گذاری ارزش برند در شرکت‌های تأمین سرمایه: راهبرد ادغام و تملیک

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 201-216

حمید خیل‌نژاد؛ فریز طاهری‌کیا؛ سیدمهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان


افول یا ظهور شخصیت حقوقی شرکت های تجاری در فرآیند ادغام و تملک با رویکردی تطبیقی در حقوق انگلیس

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 371-390

سید حمید رضا میرمحمد؛ مهدی منتظر؛ سید نصراله ابراهیمی


مرور سیستماتیک پژوهش‌های ادغام بانک‌ها در ایران و جهان

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 485-509

امیر احسانی؛ مهرزاد مینویی؛ زاداله فتحی