کلیدواژه‌ها = گارچ چند متغیره
سرریز شورش بازارهای موازی بورس اوراق بهادار تهران بر صنایع بازرگانی بورس.

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 453-474

هاشم مکاری؛ سیدعلیرضا میرعرب بایگی؛ هدی همتی


بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعیین حق بیمه سپرده در بین بانک‌های ایرانی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 375-394

محمدرضا آقامحمدسمسار؛ سعید فلاح پور؛ سعید شیرکوند؛ علی فروش باستانی


سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 159-178

رحمان دوستیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ عبدالمجید دهقان


بررسی الگوی مفهومی تبیین‌کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 393-415

رحمان دوستیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ عبدالمجید دهقان


طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 251-274

عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس


سرایت‌پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 179-200

هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی؛ عبدالمجید دهقان