کلیدواژه‌ها = سرعت تعدیل
تاثیر طبقات جریان وجوه نقد بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 391-411

عاطفه قائمیان؛ بهرام محسنی ملکی رستاقی؛ ایمان داداشی؛ مریم شفیعی کاخکی


بررسی رابطه وضعیت مالی و ویژگی‌های صنعت با سرعت تعدیل ساختار سرمایه

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 1-21

غلامحسین اسدی؛ ال ناز تجویدی؛ سهیل اسماعیل پور