کلیدواژه‌ها = ارزش در معرض ریسک شرطی
بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با توابع کاپیولا و رویکرد ارزش حدی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 325-352

آرش گودرزی؛ رضا تهرانی؛ علی سوری


طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 251-274

عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس