کلیدواژه‌ها = نقدشوندگی سهام
رابطه بین نقدشوندگی سهام، هزینه سرمایه و مالکیت خانوادگی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 559-584

امید فرهادتوسکی؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر


نقدشوندگی سهام، کارایی سرمایه گذاری و عملکرد شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 179-196

حیدر فروغ‌نژاد؛ محسن مرادی جز؛ حسین حیدری؛ قادر معصومی خانقاه


بررسی عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت در بورس اوراق بهادر تهران

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 47-60

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ میرفیض فلاح شمس؛ شهناز آذرنگ